Privacystatement

Inleiding

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Deze verklaring is van toepassing op alle door Mantrailing school IMAS-ANIMALE geleverde producten en diensten. 

IMAS-ANIMALE, gevestigd te Swier 77 6363 CL Wijnandsrade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

IMAS ANIMALE verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Dit is noodzakelijk voor onze (financiële) administratie, registratie cursistenadministratie en indeling lesgroepen en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten/ adviesgesprekken, trainingen en opleidingen. Gegevens die in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-Emailadres
 • Bankgegevens (incidenteel)
 • Aanmelddatum
 • In geval van IMAS  lidmaatschap tevens uw functietitel als lid

Onze plichten t.b.v. verwerking persoonsgegevens

IMAS-ANIMALE is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de organisatie plaatsvindt en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt IMAS-ANIMALE zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • Voor dienstverlening (verslaglegging van consulten, trainingen, opleiding en communicatie met u);
  • Voor de financiële administratie;
  • Voor lidmaatschap registratie in geval van IMAS lid;
  • Om U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit ANIMALE. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief of mailservice te informeren over een nieuwe activiteit. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken;
  • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn, met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden n.l. bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.
 • Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal ANIMALE u hierover binnen 5 operationele werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@imas-animale.com

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

IMAS-ANIMALE Gedragspraktijk voor dieren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In geval van advisering consulatie deskundigen op kynologisch gebied overleggen wij uw gegevens enkel op uw toestemming en t.b.v. doorverwijzen.

In geval van lidmaatschap IMAS-ANIMALE geeft u bij toetreden als lid op uw ledenovereenkomst aan dat u akkoord gaat met het openbaar vermelden van uw lidmaatschap bij IMAS-ANIMALE.

In kaart brengen websites bezoek (openbare gedeelte)

IMAS-ANIMALE gebruikt op haar websites alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

IMAS-ANIMALE hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Het bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Genomen maatregelen zijn o.a.:

 • Alle medewerkers binnen de praktijk/ school hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang d.m.v. wachtwoord beschermde pc, Archiefkasten met slot, elektronisch en KG beveiligd kantoorpand.
 • In het geval IMAS-ANIMALE gebruik maakt van de diensten van derden, zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@imas-animale.com

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 14 – 05 – 2018

Vermissing? Spoed!

spoedMet spoed een professioneel mantrailteam nodig? Bel z.s.m. de inzetcoördinator van Stichting Mantrailing Limburg of kijk op http://mantrailing-limburg.nl 

spoednummer vermiste personen