Algemene voorwaarden van en voor ANIMALE® Gedragspraktijk voor dieren alsmede alle onder dit moeder bedrijf vallende neventakken en diensten zoals Hondenschool, Educatiecentrum, opleidingen, International Mantrailing School IMAS-ANIMALE.

Postadres: Swier 24 , 6363 CM Wijnandsrade tel. 045-5680398.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die een dienst bij ANIMALE® aangaat. De afnemer van deze dienst wordt hierna “cliënt” genoemd.

Door het aangaan van een consult of door deelname aan een seminar, workshop, opleiding, privé- en/of groepsles verklaart cliënt akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld en het huishoudelijk reglement. Beide documenten worden op aanvraag nogmaals verstrekt.

Algemene voorwaarden

 • Cliënt geeft toestemming aan ANIMALE® om informatie op te vragen over zijn/haar hond bij de dierenarts en/of andere hondenschool en/of fokker van de hond.
 • Cliënt is zich ervan bewust dat de verantwoordelijkheid voor de hond te allen tijde bij cliënt ligt, en cliënt hier ook naar handelt.
 • Cliënt verplicht zich door het aangaan van een gedragsconsult en/of gedragstherapie en/of ander dienst bij ANIMALE® tot voldoende inzet en inspanning om het door ANIMALE® uitgebrachte advies, opleiding en/of therapie tot uitvoering te brengen.
 • Indien cliënt een uitgebracht advies niet kan of wil uitvoeren, dient cliënt dit direct bij ANIMALE® kenbaar te maken. In overleg wordt een advies dusdanig aangepast binnen de normen en kunnen van ANIMALE®, ofwel de gedragstherapie wordt voortijdig beëindigd. Beëindiging geschiedt op initiatief van ANIMALE®.
 • Bij een minimale inzet of door gebruik van aversieve hulpmiddelen of methoden door cliënt, behoudt ANIMALE® zich het recht voor om de gedragstherapie cq dienstverlening / opleiding per direct te beëindigen, ongeacht het resultaat.
 • Aan het uitgebrachte advies van en therapie door ANIMALE® vallen noch door cliënt noch door enige andere partij(en) rechten te ontlenen.
 • Aan gevolgde cursussen, workshops, seminars, lessen en opleidingstrajecten bij ANIMALE® vallen noch door cliënt noch door enige andere partij(en) rechten te ontlenen.
 • Deelname aan cursussen, workshops, seminars, lessen en opleidingen door cliënt bij ANIMALE® zijn op eigen verantwoording, inzet en risico. Er wordt bij deelname geen garantie op daadwerkelijk behalen van certificaten en diploma’s gegeven. Bij niet behalen van certificaten en/of diploma’s doordat cliënt niet voldoet aan de aan het certificaat en/of diploma gestelde voorwaarden vindt geen restitutie van de deelname kosten plaats.
 • Cliënt verklaart dat de hond onder zijn/haar WA/verzekering valt, en de cliënt draagt elke verantwoording voor zijn/haar hond. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het veilig huisvesten en houden van zijn of haar hond/honden.
 • Cliënt verplicht zich bij afname van een dienst van ANIMALE® tot betaling van deze dienst binnen de gestelde betaaltermijn.
 • Cliënt verklaart door het maken van een afspraak met ANIMALE® akkoord te zijn met het afnemen van een dienst en verplicht zich tot vooruitbetaling of contante betaling van de daarvoor geldende kosten. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip van de afspraak, behoudt ANIMALE® zich het recht voor om het tarief van de dienst alsnog in rekening te brengen. Gemaakte onkosten worden te allen tijden in rekening gebracht. Cliënt verplicht zich tot overgaan van betaling hiervan binnen de gestelde betaaltermijn.
 • Indien ANIMALE® de betaling niet tijdig ontvangt, kan de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigd worden. Cliënt ontvangt een factuur van de openstaande kosten. ANIMALE® behoudt zich het recht voor om deze kosten te verhogen met administratiekosten.
 • Cliënt heeft recht op een professioneel en ethologisch onderbouwd advies van ANIMALE®, bij het aangaan van een gedragsconsult en/of gedragstherapie voor zijn/haar hond. In overleg tussen ANIMALE® en cliënt kan een experimentele of alternatieve behandelmethode ingezet worden. De gedragstherapeut van ANIMALE® dient zich in deze wel te houden aan de gedragscode van ALPHA Nederlandse Vereniging Van Gedragstherapeuten voor Honden
 • Cliënt gaat akkoord met en geeft toestemming voor het elektronisch opslaan van zijn cliëntgegevens bij ANIMALE®.
 • ANIMALE® verplicht zich tot geheimhouding van deze cliëntgegevens en heeft het recht deze alleen te gebruiken voor het eigen bedrijf.
 • Gedragstherapeuten van ANIMALE® zijn aangesloten bij ALPHA, en dienen naar de gedragscode van deze vakvereniging te handelen.
 • Cliënt heeft het recht deze gedragscode in te zien en kan deze opvragen bij ANIMALE® en bij de vakvereniging zelf.
 • Instructeurs bij ANIMALE® zijn altijd gediplomeerd en hebben een erkende opleiding tot instructeur gevolgd.
 • Stagiaires bij ANIMALE® staan onder toezicht van een erkend instructeur gedurende groepstrainingen of onder toezicht van een erkend gedragstherapeut bij gedragsconsulten en gedragstesten.
 • Cliënt heeft het recht een afspraak voor een dienst van ANIMALE® te annuleren, maar verplicht zich tot vergoeding van de door ANIMALE® gemaakte onkosten, zoals reis- en voorbereidingskosten.
 • Indien cliënt de door ANIMALE® gestelde betalingstermijn overschrijdt, treedt een betaalsanctie in werking. Deze betaalsanctie houdt in:
  • Het betalingsverzoek van het openstaande bedrag wordt verhoogd met 3% sanctiekosten te voldoen binnen 7 dagen.
  • Na het verstrijken van deze 7 dagen en bij uitblijven van betaling wordt een incassobureau ingeschakeld.

 

Huishoudelijk reglement

 1. Uw hond dient volledig ingeënt te zijn alvorens u mee kunt doen bij de groepstrainingen. U dient het paspoort van uw hond tijdens de eerste les mee te nemen. Entingen moeten tijdig herhaald worden volgens paspoort en advies dierenarts.
 2. Uw hond heeft een niet slippende halsband om met daaraan een lijn van ongeveer 1,50m tot 2,5 m. Bij zoek en speurwerk zal/ kan een langere lijn en harnas gebruikt worden.  Sliplijnen, slipkettingen en prikbanden zijn pertinent niet Andere lijnen in overleg met de cursusleiding.
 3. Op ons terrein en/of tijdens trainingen mag u geen gebruik maken van aversieve hulpmiddelen zoals electronische corrigeerbanden (ook wel stroombanden genoemd). Eveneens zijn andersoortige corrigeermiddelen waarbij pijn en schrik op de hond wordt toegediend niet
 4. Kinderen zijn welkom. Ouders of verzorgers dragen zorg voor hun kinderen en zien toe dat zij zich houden aan het reglement. Kinderen mogen deelnemen aan de lessen mits dit door de instructeur en/of gedragstherapeut als verantwoord wordt beschouwd.
 5. De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Indien de hond zich tijdens de les ontlast, dient u dit zelf op te ruimen, binnen maar ook buiten het terrein. U neemt zelf voldoende zakjes mee.
 6. Laat uw hond niet vlak voor een les eten. Maximaal 1 ½ uur van te voren, niet korter.
 7. Alle honden dienen aangelijnd te zijn zowel buiten als op het terrein. Zij mogen alleen los van de lijn op aanwijzing van de instructeur of gedragstherapeut.
 8. Indien u buiten onze trainingen en/of advies om gebruik maakt van stroombanden of aversieve methoden die pijn en/of schrik bij uw hond toedienen, dan hebben wij het recht u en uw hond verder binnen onze groepen te weigeren. Dit omdat wij gebruik van dergelijke middelen ten strengste afraden en aangesloten zijn bij de vakvereniging ALPHA die deze middelen afkeurt. Het betaalde cursusgeld wordt niet terugbetaald.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste eigendommen. U dient zelf WA verzekerd te zijn indien u of uw hond schade aanricht aan derden of eigendommen van derden.
 10. U dient uw auto te parkeren op de door ons aangewezen plekken en ervoor te zorgen dat deze geen hindering of overlast voor de buurt veroorzaakt.
 11. Roken en/of het nuttigen van alcoholische dranken is tijdens de trainingen en op het trainingsveld niet toegestaan.
 12. Mensen die u meebrengt naar de training vallen onder uw verantwoording en dienen zich eveneens aan de regels te houden.
 13. Indien uw hond een besmettelijke ziekte heeft opgelopen dan dient u dit per omgaande aan ons mede te delen zodat wij maatregelen kunnen nemen voor de groep. Uw hond kan dan gedurende de ziekteperiode niet deelenemen aan de lessen, wij zullen gezamelijk tot een oplossing komen.
 14. Bij groepstrainingen schrijft cliënt zich in voor een hele cursus, tenzij anders is overeengekomen. Gemiste lessen kunnen niet vanzelfsprekend worden ingehaald, dit kan uitsluitend in overleg. Indien cliënt geen mogelijkheid heeft om een les in te halen dan vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 15. Cliënt dient de kosten voor training, advies of therapie voor aanvang van de 1e les / afspraak over te maken op IBAN nummer: NL31 RABO 014.84.85.545 t.n.v. PJHM Spee te Wijnandsrade onder vermelding van de naam van de hond of bij de 1e les / afspraak contant te voldoen.
 16. Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur of gedragstherapeut een les of afspraak uitvalt, dan zal deze op later tijdstip worden ingehaald. U heeft daar recht op.
 17. In het geval dat cliënt door overmacht langere tijd niet kan deelnemen aan de cursus, zal in overleg een gepaste oplossing aangeboden worden.
 18. ANIMALE® hecht grote waarde aan het leveren van kwaliteit aan haar cliënten en cursisten, waarvoor een redelijk tarief in rekening gebracht wordt. Deze kwaliteit kan ANIMALE® alleen waarborgen als diensten tijdig betaald worden. Indien een cliënt niet binnen de gestelde betaaltermijn tot betaling overgaat, zal deze een herinnering ontvangen met verzoek het openstaande bedrag alsnog te voldoen. Na uitblijven van betaling na deze herinnering zal de eerste betaalsanctie in werking treden.
 19. Alle diensten aangeboden door ANIMALE ® zijn intelectueel eigendom van ANIMALE® en mogen derhalve niet gekopieerd worden danwel overgenomen worden door derden zonder schriftelijke toestemming van de directie. In gevolg hiervan mogen er geen bewegende beelden gemaakt noch media verspreid worden aan derden op welke wijze dan ook, van trainingen, lessen, diensten, lezingen of anderzijds waarvoor ANIMALE® in beginsel geen toestemming gegeven heeft.
 20. Voor alle diensten aangeboden door ANIMALE® gelden dit huisgoudelijk reglement en de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunt u ten alle tijde vooraf inzien via onze website of gedurende de les / afspraak. Op uw verzoek sturen / geven wij u nogmaals een kopie voor uw eigen administratie. Voor alle bij IMAS aangesloten Recreatief speurhonden instructeurs, speurhondengeleiders, mantrailinstructeurs en docenten gelden tevens de aanvullende IMAS gedragscode.

 

Bij in gebreke blijven danwel handelen in strijd met de reglementen van ANIMALE en/of IMAS-ANIMALE in, wordt de erkenning door IMAS-ANIMALE ingetrokken en verliest het lid in kwestie de IMAS-ANIMALE erkenning en zijn/haar lidmaatschap zonder restitutie van enige gemaakte kosten. Het management van IMAS-ANIMALE behoudt zich het recht voor kosten die gemaakt zijn ten behoeve van het lid alsnog op het lid te verhalen.

Ondanks dat IMAS-ANIMALE een lid, welk in strijd met de reglementen gehandeld heeft, altijd de gelegenheid wil en zal bieden zich te verantwoorden en zaken te herstellen, kan in geval van onredelijkheid van het lid en buitengewoon onethisch handelen, het management van IMAS-ANIMALE de erkenning opschorten danwel het lid royeren en het lidmaatschap definitief beeindigen zonder wederhoor en discussie.

Vermissing? Spoed!

spoedMet spoed een professioneel mantrailteam nodig? Bel z.s.m. de inzetcoördinator van Stichting Mantrailing Limburg of kijk op http://mantrailing-limburg.nl 

spoednummer vermiste personen