GEDRAGSCODE VAN IMAS-ANIMALE

Algemene Gedragsregels


1. Het IMAS lid zal de grenzen van zijn/haar werk binnen het vakgebied Mantrailing dan wel speuren op menselijke geur t.o.v. de deskundigen, werkend op het terrein van opsporing van vermisten, in acht nemen. Hij/zij onthoudt zich bij de uitoefening van zijn/haar werk van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het terrein van eigen deskundigheid en/of bekwaamheid.

2. Het IMAS lid handelt en werkt volgens de methodieken die door het IMAS instituut in de lessen en trainingen zijn en worden aangereikt die de nieuwste wetenschappelijke inzichten bevatten.

3. Het IMAS lid onthoudt zich van het aanbieden dan wel verspreiden van methodieken welke in strijd zijn met de wetenschappelijke en algemene kennis op het gebied van K9 speuren en zoeken.

4. Nieuw opgedane kennis of trainingsmethoden zal het lid niet voor zichzelf houden. Hij/zij zal deze op daartoe geëigende wijze ter beschikking stellen aan collegae leden binnen de IMAS groep.

5. Het lid zal geen handelingen verrichten die in strijd zijn met ethische opvattingen of met wettelijke regelgeving.

6. Het lid zal, vanuit het respect voor de eigenwaarde van de honden waarmee hij/zij werkt, naar beste vermogen en oordeel handelen om het soort specifieke, fysiologische en ethologische welzijn en de gezondheid van de honden te waarborgen.

7. In de gevallen waarin de gedragsregels niet voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het lid om in de geest van die regels te handelen.

8. Het lid zal, zowel in zijn/haar functioneren als lid en daarbuiten, zich in contact met honden zodanig gedragen als van hem/haar mag worden verwacht op basis van deze gedragscode.


Gedragsregels in relatie tot IMAS

9. Uit hoofde van zijn/haar verantwoordelijkheid t.o.v. IMAS, handelt het lid bij trainingen, seminars, bijeenkomsten en andere kennisoverdracht bij IMAS dan wel buiten IMAS waarbij de kennisoverdracht gerelateerd kan worden aan het instituut IMAS, met inachtneming van de gedragscode.

10. Het lid maakt per direct kenbaar aan het management van IMAS wanneer hij/zij niet meer naar behoren kan handelen volgens de visie en doelstelling van IMAS of als de kwaliteit van het lid werk gevaar loopt en het lid het lid werk dus niet kan voortzetten.

11. Het lid overschrijdt de grenzen van zijn/haar kunnen en erkenning door IMAS niet en voorkomt het aanbieden van diensten en middelen waarvoor hij/zij geen opleiding dan wel erkenning genoten heeft. 

Gedragsregels in relatie tot collegae leden en het IMAS instituut

12. Het lid zal zich onthouden van het, in het openbaar ten overstaan van derden, uiten van negatieve kritiek op collegae dan wel het instituut.

13. Het lid behandelt eenieder in dienst van dan wel mede lid van het instituut, zowel mens als dier, met respect.

14. Wanneer het lid ervan overtuigd is dat een collega handelt in strijd met de gedragsregels, zal hij/zij dit aan de betreffende collega duidelijk maken.

15. Bij onenigheid tussen de leden tracht men ten eerste, al dan niet met bemiddeling van een derde/ander lid, onderling tot een oplossing te komen. Komt men niet tot een passende oplossing, dan zullen alle betrokken partijen door het management van IMAS gehoord worden en zal deze bemiddelen om wederom tot een goede samenwerking te komen. Het management ziet in deze toe op naleving van het huishoudelijk reglement.

16. De leden dienen onderling zorg te dragen voor een goede samenwerking om de beoogde niet commerciële doelstellingen van het instituut te behalen en stellen daarbij respect en saamhorigheid als prioriteit.


Gedragsregels in relatie tot stagiaires

17. De gedragsregels hebben, in overeenstemming met de status van de stagiair, ook op hem/haar betrekking.

18. De stagiair dient over voldoende kennis, kunde en attitude te beschikken om als zodanig te kunnen werken.


Gedragsregels t.b.v. het gebruik social media, communicatie naar derden en de omgeving

19. Het lid houdt de gedragscode en de overige voor het instituut geldende reglementen in acht als bij communicatie via e-mail en social media gerelateerd wordt aan het instituut.

20. Inzetten en zoekacties naar ‘real case‘ vermiste personen, waarbij het IMAS lid betrokken is  dat erkend is als zijnde professioneel Speurhondengeleider, worden door het lid niet met derden gedeeld; noch via social media, noch via andere communicatiemiddelen. Dit om de integriteit van IMAS t.o.v. slachtoffer(s) en hun familie te bewaren.

21. Het lid zal geen inhoudelijke feiten over trainingen, inzetten, studie-opzet en werkwijzen van IMAS delen met derden.

22. Trainingslocaties van leden worden met respect en zorg behandeld: eenieder houdt de sociale regels omtrent het gebruik van openbare loacties in acht en voorkomt overlast aan derden.

 

Klachtenbehandeling

23. Het lid kan een klacht schriftelijk indienen bij het management van het IMAS instituut, welke de klacht in behandeling zal nemen en zal afhandelen met inachtneming van de voor het instituut geldende gedragscode, reglementen en protocollen.

Protocollen

24. Het lid confirmeert zich naast de gedragscode tevens aan de certificeringsprotocollen en exameneisen van het instituut IMAS- ANIMALE®

Bij in gebreke blijven danwel handelen in strijd met de reglementen van ANIMALE en/of IMAS-ANIMALE in, wordt de erkenning door IMAS-ANIMALE ingetrokken en verliest het lid in kwestie de IMAS-ANIMALE erkenning en zijn/haar lidmaatschap zonder restitutie van enige gemaakte kosten. Het management van IMAS-ANIMALE behoudt zich het recht voor kosten die gemaakt zijn ten behoeve van het lid alsnog op het lid te verhalen.

Ondanks dat IMAS-ANIMALE een lid, welk in strijd met de reglementen gehandeld heeft, altijd de gelegenheid wil en zal bieden zich te verantwoorden en zaken te herstellen, kan in geval van onredelijkheid van het lid en buitengewoon onethisch handelen, het management van IMAS-ANIMALE de erkenning opschorten danwel het lid royeren en het lidmaatschap definitief beeindigen zonder wederhoor en discussie.

 

Vermissing? Spoed!

spoedMet spoed een professioneel mantrailteam nodig? Bel z.s.m. de inzetcoördinator van Stichting Mantrailing Limburg of kijk op http://mantrailing-limburg.nl 

spoednummer vermiste personen